Algemene contractuele en factuurvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die AC Serv – KMO Office BV aanbiedt aan haar klanten. Afwijkingen
dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

1.
De facturen van AC Serv – KMO Office BV zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van
een vervaldatum uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum. Facturen die niet op de gestelde vervaldag betaald worden, leveren van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten op van 12% per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het
factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

2.
Om ontvankelijk te zijn dienen klachten inzake facturen en de daarin vervatte prestaties AC Serv – KMO Office bv bij wege van aangetekend
schrijven te bereiken binnen de vijftien dagen na de factuurdatum. Bij gebrek hieraan worden de diensten en de factuur geacht
stilzwijgend te zijn aanvaard. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd, bij gebreke waaraan het protest als niet
bestaande wordt beschouwd.

3.
Bij niet betaling behoudt AC Serv – KMO Office BV zich het recht voor om verdere dienstprestatie stop te zetten na het verstrijken van drie
kalenderdagen volgend op verzendingen van een aangetekende ingebrekestelling. Tevens behoudt zij zicht het recht voor om de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet
uitgevoerde gedeelte. De Klant beschikt alsdan over geen enkele verhaalsmogelijkheid op AC Serv – KMO Office BV in geval van onder
meer niet of niet tijdig indiening van vereiste documenten bij de bevoegde diensten.

4.
AC Serv – KMO Office BV verricht haar prestaties op basis van de gegevens dewelke haar door de klant verstrekt zijn geworden en dewelke
dan ook geacht worden correct te zijn. AC Serv – KMO Office BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid, tijdigheid of onvolledigheid van informatie en documentatie haar aangeleverd door en afkomstig van de klant, schade die
het gevolg is van het tekortschieten van de klant waaronder begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie,
aansprakelijkheid van de klant jegens derden, bedrijfsschade of andere indirecte schade van de klant waaronder begrepen gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens, te betalen belastingen, geldboetes of intresten bv nav een fiscale controle, of enig andere vorm
van gevolgschade.

5.
Alleszins zal de aansprakelijkheid in hoofde van AC Serv – KMO Office BV voortspruitend uit of mbt haar werkzaamheden worden beperkt
tot een bedrag gelijk aan maximaal de erelonen gefactureerd aan de klant gedurende de 12 voorbije kalendermaanden, dit inclusief
mogelijke verwijlintresten en kosten.

6.
Alle betwistingen tussen partijen worden beheerst door het Belgische recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van Antwerpen. De bevoegde Vrederechter is de Vrederechter van het kanton Zandhoven.

7.
In het geval een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid
van de overige bepalingen niet aan.

AC Serv – KMO Office BV
Langestraat 190
2240 Zandhoven
BTW BE0474 385 527
ING BE57 3200 0535 0935
BvB BE08 6451 0312 8213
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen